Start

Välkommen till Kiruna Klätterklubb K3

Medlemskap & Avgifter

/Membership & Fees

Kalender

/Calendar

Barn & Ungdom

/Kids & Youth

Kurser/Courses

FAQ

Medlemskap

Följ dessa steg för att bli medlem och få tillgång till klätterhallen

1.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Genom att fylla i det här Google-formuläret.

2.

3.

4.

BETALNING

Efter att du har ansökt om medlemskap så måste medlemskapet och ev. väggavgift betalas med Swish till 123 362 46 32. I meddelandet är det mycket viktigt att du skriver personnummer + vad du betalar för.


Exempel: "19900512-XXXX+medlem"

"19900512-XXXX+vägghelår"


Anmäler du flera personer(t.ex. en familj) vill vi ha en Swish-betalning per person och avgift för att förenkla hanteringen.


PRIS FÖR MEDLEMSKAP 2024

Barn och ungdom (0-17 år) 150 kr

Vuxna (+18 år) 300 kr


Medlemskapet i Kiruna Klätterklubb K3/Svenska Klätterförbundet gäller per kalenderår (1 januari - 31 december). Vilka fördelar som medlemskapet ger kan du läsa om här.


VÄGGAVGIFT 2024

Helår 0-17 år* 300 kr

Helår +18 år 600 kr

Halvår 0-17 år* 200 kr

Halvår +18 år 400 kr

Engångsklättring** 100 kr

Har ditt företag friskvårdsavtal? Läs mer här.


Väggavgiften löses per kalenderår alternativt för halvår och gäller då antingen 1:a januari - sista juni eller 1:a juli - sista december.


När ansökan är inskickad och betalning har inkommit så registrerar vi ditt medlemskap.


Har du inte möjlighet att betala med Swish var vänlig kontakta kassa@kirunaklatterklubb.se för alternativ.


*Om en vuxen i hushållet betalat väggavgift för ett helår kostar väggavgiften 100 kr/år per barn/ungdom.


**Engångsklättring betalas via Swish till 123 362 46 32. I meddelandet skriver du "Engångsklättring". Du måste fortfarande vara medlem i en förening ansluten till Svenska Klätterförbundet.

FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL HALLEN

Medlemmar som har betalat väggavgift för helår har rätt att kvittera ut en tagg för åtkomst till lokalen. För att begära det ska du skicka ett mail till tag@kirunaklatterklubb.se.

Vi meddelar direkt via mejl när den är klar om var och när du kan hämta den. Även ungdomar från 15 år kan få egen tagg om de är med i någon av BoU-grupperna, denna ska dock kvitteras ut av förälder.


Taggen ger dig tillgång till klätterhallen varje dag 07.00 - 23.00. Larmet går på strax efter 23.00 och då måste du ha lämnat hallen.


Observera att du inte behöver tagg för att få klättra, om någon annan släpper in dig medan du väntar på din tag och du är medlem samt har betalat väggavgift är det okej!

FÖR SVAR PÅ DE VANLIGASTE FRÅGORNA

Se FAQ nedan.

Membership

Follow these steps to become a member and get access to the climbing gym

1.

APPLY FOR MEMBERSHIP

By submitting this Google form.

2.

PAYMENT

After filling out and submitting the application for membership, thenpayment for the membership and the Wall fee is made by Swish to 123 362 46 32. In the message it is very important that you state your Social Security number + what the payment is for.


Example: "19900512-XXXX + member"


If application is made for several persons you report several people (e.g. a family), we need a Swish payment per person and fee to simplify administration.


PRICE FOR MEMBERSHIP 2024

Kids and youth (0-17 years) 150 kr

Adults (+18 years) 300 kr


The membership in Kiruna Klätterklubb/Swedish Climbing Association is valid per year (January 1st - December 31st) no matter when you become a member. You can read more about the benefits of a membership here


WALL FEE 2024

Full year 0-17 years* 300 kr

Full year +18 years 600 kr

Half year 0-17 år* 200 kr

Half year +18 years 400 kr

One day** 100 kr

Does your employeer have a wellness agreement with us? Read more here.


The wall fee is payed per full year (January 1st - December 31st) or half year, either January 1st - June 30th or July 1st - December 31st.


Once the application is submitted and payment has been received, we will register your membership.


If you for any reason don't have the possibility to pay by Swish, please contact kassa@kirunaklatterklubb.se for alternatives.


*If an adult in the family has payed wall fee for full year, the wall fee is 100 kr/year per kid/youth.


**One day is payed by Swish to 123 362 46 32. Write "Engångsklättring" as a message. You still need to be a member of a club connected to Swedish Climbing Association.

TO GET ACCES TO THE CLIMBING GYM

Members that have paid wall fee for full year have the right to get a tag for access to the climbing gym. To get a tag send us an email to tag@kirunaklatterklubb.se. We will let you know by email where and when you can pick it up. Kids from 15 years in the training groups can also get a tag, if parents allow.


The key tag gives you acces to the climbing gym every day between 07.00 - 23.00. The alarm is activated shortly after 23.00 and you must have left the building by then.


Note that you don't need a tag to climb, if you enter with someone else while waiting for your tag and have paid membership + wall fee that is totally fine!

3.

4.

FOR ANSWERS ON THE MOST COMMON QUESTIONS

See FAQ below.

Kalender/Schedule

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

SPECIAL EVENTS

No upcoming events at the moment.

Barn & Ungdom

Nivå 1

 • Barn i ålder från ca. 7-10år.
 • Nya inom klättring, arbetar med att klättring skall vara roligt.
 • Relativt kravlöst för att varje individ skall kunna ta nästa steg när de uppnått mognad.
 • Grundläggande kring utrustning, nytta och funktion med utrustningens alla delar.
 • Grunder inom dubbelåtta och kamratkontroll utifrån mognadsgrad.
 • Arbeta med kommandon, ”Säkring klar”, ”Jag klättrar” etc.
 • Enklare klätterteknik, arbeta med att klättra hela vägen, vänja sig vid höjden.

Nivå 2

 • Barn i ålder från ca. 9-12år.
 • Nya inom klättring, arbetar med att klättring skall vara roligt och intressant.
 • Relativt kravlöst för att varje individ skall kunna ta nästa steg när de uppnått mognad.
 • Grundläggande kring utrustning, nytta och funktion med utrustningens alla delar.
 • Grunder inom dubbelåtta och kamratkontroll.
 • Arbeta med kommandon, ”Säkring klar”, ”Jag klättrar” etc.
 • Enklare klätterteknik, arbeta med att klättra hela vägen, vänja sig vid höjden.
 • Träna på att våga falla.
 • Klättar enkla leder på Repvägg och Bouldervägg.

Nivå 3

 • Barn i ålder från 11-13år.
 • Fokus i huvudsak på intresse, erfarenhet, kunskap och utveckling.
 • Normalt sett någon som har en erfarenhet av klättring sedan tidigare alternativt klättrat flera terminer.
 • Förstå utrustningens funktion och nyttan med varje enskild del.
 • Utför dubbelåtta och knyta in sig själv samt utföra en korrekt kamratkontroll.
 • Arbetar med kommandon med självklarhet, ”Säkring klar”, ”Jag klättrar” etc.
 • Känna till enklare klätterteknik, arbeta med att klättra hela leder.
 • Vågar falla på kommando från säkrare och kan hantera spontana fall.
 • Arbeta mer med klätterteknik, fotarbete, handplaceringar, viktöverförningar och matchning
 • Arbeta med att bygga upp säkerhetstänket mer.

Ungdom - Nybörjare

 • Min 13 år gammal och uppåt, nybörjare likväl som erfaren.
 • Fokus i huvudsak på intresse, erfarenhet, kunskap och utveckling.
 • De med erfarenhet från klättringen, kan grunderna och arbetar säkert, som vill ta steget vidare.
 • Förstår utrustningens funktion och nyttan med varje enskild del.
 • Tar på sig utrustning, utför dubbelåtta och knyter in sig själv samt utföra en korrekt kamratkontroll.
 • Arbetar med kommandon med självklarhet, ”Säkring klar”, ”Jag klättrar” etc.
 • Arbetar kontinuerligt med olika klättertekniker för att ta sig upp för hela leder.
 • Vågar falla på kommando från säkrare och kan hantera spontana fall.
 • Förutsätts ha goda kunskaper och respekt för säkerheten.
 • Arbeta mer med klätterteknik, fotarbete, handplaceringar, viktöverförningar, matchning, vridningar, hälkrokar samt dynos.

Kurser/Courses

No upcoming courses at the moment.

FAQ

Allmänna regler i klätterhallen

  • För att få använda väggen måste du vara medlem i en förening ansluten till Svenska Klätterförbundet alternativt följa med någon som är medlem i en sådan. Kiruna Klätterklubb K3 är ansluten till Svenska Klätterförbundet och därigenom har du som medlem också en olycksfall försäkring(mer info finns här). Många hemförsäkringar gäller inte vid klättring. Du som är sugen på att testa på klättring innan du vill bestämma dig för att fortsätta får göra det max tre gånger innan du behöver betala medlems- och väggavgift. Mer info om att prova på klättring hos oss hittar du här i FAQ.
  • Har du frågor, ser du ett riskfyllt beteende eller märker du att någon inte följer reglerna? Fråga gärna någon annan som är i hallen eller hjälp andra att klättra säkert genom att visa vilka risker ett visst beteende medför och hur man kan minska dem. Genom att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten så minskar vi risken för olyckor.
  • Ring 112 om en olycka skulle uppstå där den skadade behöver akut hjälp. Kontakta sedan någon i styrelsen för att klubben ska kunna lära sig från olyckan och arbeta för att liknande incidenter inte sker i framtiden. Du får gärna också kontakta oss om du har några förslag på någonting som skulle kunna förbättras för att göra klättringen säkrare eller om någon varit nära att skada sig.

Regler vid repklättring och autobelay

För att få säkra någon som klättrar på de fasta repen som hänger i ankare på toppen av väggen krävs att du har ett grönt kort utfärdat av Svenska Klätterförbundet. Om du är intresserad av att ledklättra och/eller säkra någon som ledklättrar på de fasta hängare som finns på väggen så behöver du ha ett rött kort utfärdat av Svenska Klätterförbundet.


Om du är en erfaren klättrare som har kompetens för att få ett grönt eller rött kort kan du skicka ett mail till kontakt@kirunaklatterklubb.se för att boka en uppklättring. Vi kontaktar sedan dig för ett praktiskt samt ett teoretiskt prov. Om du är osäker på din kunskap eller om du är nybörjare erbjuder klubben kurser med instruktörer som är auktoriserade av Svenska Klätterförbundet. Under Kurser kan du se vilka kurser som klubben kan hjälpa till med och hur du anmäler dig till dem.

Övriga regler och rekommendationer

  • Kamratkontroll skall alltid göras.

  • Alla som topprepssäkrar ska ha ett grönt eller rött kort synligt i selen.

  • Alla som ledsäkrar eller ledklättrar ska ha ett rött kort synligt i selen.

  • Två rep får aldrig gå genom samma karbin.

  • Befintliga topprep får inte användas vid ledklättring.

  • Vid ledklättring ska alla bulthängare klippas.

  • Tänk på viktskillnader.

  • Säkring med hjälp av firningsåtta eller HMS-knut är förbjudet.

  • Försök alltid att landa på fötterna vid bouldering. Chansa inte om du befinner dig högt uppe på väggen!

  • Spotta varandra vid bouldering. Ha alltid en kompis som håller landningsområdet fritt och som hjälper dig att landa på fötterna om du skulle falla.

  • Klättra aldrig under någon. Klättrare på väggen har alltid företräde.

  • Barn under 15 år måste ha målsmans ständiga uppsikt när de befinner sig i anslutning till klätterväggenrväggen. Lek och spring får inte förekomma på madrasserna.

  • All klätterutrustning ska vara UIAA/CE-godkänd och endast användas till det utrustningen är godkänd/avsedd för.

  • Klätterskor bör användas, men gymnastikskor som inte använts utomhus eller är rengjorda är tillåtna. Klättring barfota, med uteskor eller enbart i strumpor är ej tillåtet.

  • Endast flytande krita och kritboll får användas. Lös krita dammar och sprider sig i hallen.

Vad är en tagg?

När du betalar väggavgift för en vuxen helår, alternativt har skrivit in dig minst tre gånger i pärmen för ditt företags friskvårdsavtal, så har du rätt att kvittera ut en vit tagg.Taggen är en liten bricka som tillsammans med en personlig kod ger dig tillträde till väggen alla dagar 07:00-23:00.Larmet går på strax efter 23:00 och då måste du vara ute ur hallen.


Det följer också med en del ansvar och regler kring din tagg:


  • Taggen ska registreras varje gång du går in i hallen oavsett om entrédörren är öppen eller inte. Dörren får ej heller ställas upp med en kvast eller liknande.

  • Du är ansvarig för varje person som du släpper in i hallen. Endast medlemmar i K3 får släppas in samt de personer som du har med dig som skall prova på att klättra.

  • Taggen är personlig och får inte lånas ut.

  • Taggen ger endast rätt till att använda klätterklubbens utrymmen.

  • Städa efter dig, släck belysningen och se till att ytterdörren samt dörren till klätterutrymmet är låst när du lämnar hallen om ingen annan är kvar.


   Följs inte ovan nämda regler kan du som medlem förlora din tagg.

När får jag min tagg?

Medlemmar som har betalat väggavgift för helår har rätt att kvittera ut en tagg för åtkomst till lokalen. För att begära det ska du skicka ett mejl till tag@kirunaklatterklubb.se. Vi meddelar direkt när den är klar om var du kan hämta den. Då allt arbete sker ideellt kan det ibland ta några dagar extra innan du får din tagg.


All utlämning sker enligt överenskommelse med taggansvarig som du når på tag@kirunaklatterklubb.se. Om du har registrerat din e-postadress i samband med din medlemsansökan får du ett meddelande där när din tagg är färdig att hämtas ut.


För medlemmar som omfattas av friskvårdsavtal med K3 gäller att man efter 3 registrerade klättertillfällenaktivt måste kontakta oss via tag@kirunaklatterklubb.se och begära en tagg. Observera att du fortfarande måste skriva upp dig vid varje besök upp till 6 gånger för att klubben ska få in din väggavgift!

Har min arbetsplats friskvårdsavtal med K3?

I dagsläget har vi inga avtal kring friskvård.

Hur gör jag för att prova på att klättra?

Du får utan att lösa medlemskap eller väggavgift hänga med en person som är medlem och har löst väggavgift upp till 3 gånger. Den du följer med är då ansvarig för din säkerhet och dennes försäkring täcker även dig.

FAQ in english will come when the time is right.

  • Just hang in there a little longer. Or contact us if yu have any questions. Until then Google translate is your friend.

Om oss


Kiruna Klätterklubb, K3 bildades 1985 som den första klätterföreningen i Norrbotten och den trettonde i Sverige.


Kirunafjällen med dess toppar och dalar har nog alltid bidragit till inspiration, och med historiens bragder där namn klingar mellan bergen, där Rossipal, Billing och stadens egen Borg Mesch stoltserat är det inte svårt att förstå att en klätterklubb någon gång skulle komma att bildas. Ett antal Kirunaklättrare har också utmärkt sig genom åren där man gjort anmärkningsvärda bestigningar ute i världen eller lyckats väl i tävlingar.

Kontakt

Styrelsen 2024
Namn

Titel

Elektronisk postadressLena Unneberg

Ordförande


Tor Strålberg

Kassör


Robin Andersson

Ledamot


Rikard Ottemark

Ledamot


Henrik Kansa

Ledamot


Ivan Taube

Ledamot


Anja Kero

Ledamot